2016 January 20

几种常见排序算法

主题占位 周末更新

直接插入排序

插入排序与选择排序的逻辑概念要清晰:

选择排序是依次从数组中选出对应位置大小的数,放置到对应位置上,而插入排序是从部分有序到全部有序的过程,包含移位、插入的过程;

public static void insetNumSort(int [] nums){
  int length = nums.length;
  for (int i = 1;i<length;i++){
    int temp = nums[i];
    if (temp < nums[i - 1]){
      int j = i - 1;
      do {
        nums[j + 1] = nums[j];

        j--;
        if (j >= 0 && temp >= nums[j])break;

      }while (j>=0);
      nums[j + 1] = temp;
    }
  }
}

快速排序

快速排序的核心思想:分治法,递归,交换,其核心操作是数组划分确定基准点,进而依据基准点递归交换完成排序

最简单的首元素为轴:

private static int partitionNumFirstNumKey(int[] nums, int left, int right) {
  int keyNum = nums[left];
  while (left < right) {
    while (left < right && nums[right] >= keyNum) {
      right--;
    }
    if (left < right) {
      nums[left] = nums[right];
      left++;
    }

    while (left < right && nums[left] <= keyNum) {
      left++;
    }
    if (left < right) {
      nums[right] = nums[left];
      right--;
    }

  }
  nums[left] = keyNum;
  return left;
}     

快排优化:

轴优化: 随机值、三值取中

递归优化

数量级优化:当数组数量级较小时,直接采用插入排序效果更好

K大数

归并排序

归并排序核心思想:分治法,有序数组的合并,其核心操作是将数组划分为单个数之后,逐一合并单元素有序数组

while (i<middle && j< end){
  if ( nums [i] < nums[j] ){


  }else {

  }
}
// copy remain nums
//具体我们并不知晓哪一块先合并完,需要双校验
while (i < middle){

}
while (j< end){

}

堆排序

上一篇
下一篇
Loading Disqus comments...
Table of Contents